Gwerthwr Cysylltiol Cymru

Math o Gytundeb: Parhaol

Lleoliad: Seilio yn y Cartref yng Nghymru

Cyflog: £20,000 – £25,000

  

Gwybodaeth Am Tempo

 

Mae Tempo yn fenter gymdeithasol sy’n tyfu’n gyflym gydag uchelgais enfawr. Mae ein gwaith yn adeiladu cymunedau cryf, gwydn ac yn rhoi’r offer i bobl wneud newidiadau gwirioneddol, parhaol yn eu bywydau.

 

Gweithia Tempo er mwyn galluogi mwy o bobl i wirfoddoli yn eu cymunedau, oherwydd mae rhoi eich amser a’ch teimlad o gael eich gwerthfawrogi yn gwella iechyd, hapusrwydd a rhagolygon y dyfodol. Gwnawn hyn gyda Chredydau Amser Tempo, un o’r arian cymunedol mwyaf yn y byd sy’n seiliedig ar amser. Mae pobl yn ennill Credydau Amser Tempo pan fyddant yn rhoi eu hamser ac yn eu defnyddio ar ystod eang o weithgareddau y maent yn eu dewis. Hyd yn hyn, mae dros 56,000 o bobl wedi ennill dros 900,000 o Gredydau Amser Tempo, a gweithiwn mewn partneriaeth gyda dros 1500 o sefydliadau cymunedol, gwasanaethau cyhoeddus a busnesau.

 

Mae Tempo ar daith 5 mlynedd i ddod yn sefydliad cenedlaethol, gan alluogi pobl o unrhyw gymuned i gymryd rhan mewn Credydau Amser Tempo, ymuno â’u cymuned a chael mynediad at gyfleoedd newydd. Erbyn 2023, anelwn at fod wedi cyrraedd 250,000 o bobl ar draws Cymru a Lloegr a gweld 2.5m o Gredydau Amser Tempo yn cael eu hennill a’u gwario.

 

Amdanoch Chi

Byddwch yn gyrru ac yn cydlynu’r gweithgareddau gwerthu ar gyfer Tempo ar draws Cymru, gyda ffocws penodol ar ddod â busnes newydd ymlaen sy’n adlewyrchu ymchwil y farchnad a phrofiad y defnyddiwr.

 

Gan weithio gyda’r tîm datblygu busnes, byddwch yn helpu i gynyddu cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith, gan chwarae rhan allweddol wrth gefnogi’r sefydliad i dyfu yn unol â gweledigaeth ac amcanion strategol ein cwmni.

 

Byddwch yn gweithio’n agos gydag eraill i nodi, datblygu a sefydlu cyfleoedd gwerthu newydd ar lefel leol a rhanbarthol, cyflwyno i ddarpar gleientiaid newydd a datblygu adnoddau busnes newydd. Byddwch yn gyfrifol am ddatblygiad ansawdd ein rhwydwaith.

Rydych chi’n rhagweithiol ac yn angerddol am gymunedau ac am greu newid cadarnhaol, parhaol sy’n adeiladu ar sgiliau ac asedau pawb. Mae gennych brofiad sylweddol o werthu busnes i fusnes, ymgysylltu â chwsmeriaid ac yn galluogi cwsmeriaid i ddeall nodweddion a buddion Tempo. Rydych chi’n gallu cyfathrebu’n effeithiol am ein gwaith, meithrin perthnasoedd yn gyflym a chydweithio ag aelodau’r tîm i gyrraedd y nod. Rydych chi’n cael eich gyrru gan dargedau, gyda’r gallu i aros ar ben llwyth gwaith amrywiol a heriol.

 

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a’r fanyleb person i gael rhestr gynhwysfawr o’r prif ddyletswyddau a gofynion y rôl.

 

Gweithio yn Tempo

Rydym yn falch o fod yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig tâl dros yr isafswm statudol ar gyfer holl aelodau ein tîm. Yn ogystal, rydym yn cynnig ystod eang o fuddion staff gan gynnwys:

 

  • 33 diwrnod o wyliau gan gynnwys gwyliau banc
  • Cynllun Pensiwn Cyfrannol (cyfraniad hyd at 5% ER)
  • Rhaglen Cymorth i Weithwyr ar gael 24/7
  • Polisïau cyfeillgar i deuluoedd
  • Cynllun Amser Hyblyg (gan gynnig hyd at 13 diwrnod o wyliau hyblyg bob blwyddyn)
  • Cynllun Beicio i’r Gwaith
  • Grant Marwolaeth mewn Gwasanaeth – 1 flwyddyn

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm ar 8fed o Ionawr 2022

Dyddiad cyfweliad: Caiff cyfweliadau eu cynnal yr wythnos yn dechrau 10fed o Ionawr fesul MS Teams.

 

Sut mae Ceisio:

 Os credwch mai hon yw’r rôl i chi, edrychwch ar ein pecyn ymgeisydd yn gyntaf oherwydd bydd yn eich helpu i benderfynu a ydym yn addas ar eich cyfer. Yna byddwn yn gofyn i chi gyflwyno’ch C.V. gyda llythyr eglurhaol manwl yn dweud wrthym sut rydych chi’n cwrdd â’n cymwyseddau a pham rydych chi eisiau gweithio i Gredydau Amser Tempo.

 

Gweld ein Pecyn Ymgeisydd

Gweld y Disgrifiad Swydd / Manyleb Person

 

Anfonwch eich cais wedi’i gwblhau at recriwtio@wearetempo.org gan ddefnyddio teitl y swydd a’ch enw fel pennawd y pwnc nid yn hwyrach na 5pm ar 8fed o Ionawr 2022.

 

Fel rhan o’n hymrwymiad i Hyderus o ran Anabledd, bydd ymgeiswyr sy’n ystyried eu hunain yn anabl hefyd yn cael cyfle i ddod i gyfweliad os ydyn nhw’n cwrdd â’r meini prawf hanfodol ar gyfer y rôl. Trwy ymuno â’r cynllun hwn, rydych chi’n datgelu bod gennych chi anabledd at ddiben y warant cyfweliad yn unig ac ni fyddwn yn tybio nac yn cyfeirio eich bod am ddatgelu neu gofnodi’ch anabledd mewn unrhyw ffordd arall – gan gynnwys unrhyw addasiadau rhesymol efallai y bydd eu hangen arnoch os ydych chi’n gyflogedig.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd boddhaol.

 

Rydym yn credu’n gryf yn y buddion o gael gweithlu amrywiol a chynhwysol ac yn annog ceisiadau gan bob sector o’r gymuned.