RHEOLWR RHAGLENNI A PHARTNERIAETH: CANOLBARTH A GOGLEDD CYMRU (GYDA PHETH TEITHIO CENEDLAETHOL)

1 FTE

GRADDFA CYFLOG £27,000 – £35,000

 

 

GWYBODAETH AM TEMPO 

Elusen yw Credydau Amser Tempo sy’n gwasanaethu cymunedau ar draws y DU drwy ymgysylltu, annog a galluogi gwirfoddolwyr. Rydym yn darparu’r glud sy’n clymu partneriaethau gwirfoddol lleol ac atebion cymunedol.

 

Mae Credydau Amser Tempo yn symbylu sefydliadau cymunedol i ysgogi newid cadarnhaol drostynt hwy eu hunain a bod yn fwy gwydn trwy gael mwy o unigolion a grwpiau mwy amrywiol o bobl yn gwirfoddoli. Mae’r model Credydau Amser yn seiliedig ar egwyddor sylfaenol bod amser Gwirfoddolwyr yn werthfawr ac y dylid ei werthfawrogi.

Credydau Amser Tempo yw’r llinyn sy’n cysylltu gwirfoddolwyr, y trydydd sector, gwasanaethau, a busnesau â’i gilydd drwy ein prosiectau a rhwydweithiau Credydau Amser Tempo. Rydym yn gwneud hyn drwy system credyd amser digidol sy’n cydnabod ac yn gwobrwyo gwirfoddolwyr am yr oriau y maent yn eu rhoi. Yna gall gwirfoddolwyr gyfnewid y rhain am weithgareddau a phrofiadau – megis tocynnau sinema, mynediad i atyniadau ymwelwyr neu sesiwn nofio neu mynd i’r gampfa.

 

 • Cyfraniad gan bawb – Rydym yn annog hunan-gred, parch at ein gilydd, a chydnabyddiaeth.
 • Uchelgais – Mae gennym agwedd o allu gwneud, rydym yn obeithiol, yn wydn ac yn gadarnhaol.
 • Cysylltiad – Mae pobl angerddol, gwaith tîm a chydweithio yn allweddol i’n llwyddiant.

 

 • Creadigrwydd – Rydym yn chwilfrydig ac yn ddyfeisgar; rydym yn annog hwyl a dychymyg i gyflawni hyn.

 

 • Dyfeisgarwch – Rydym yn dysgu gyda’n gilydd, yn rhannu ein harbenigedd, ac yn ymdrechu i sicrhau effeithlonrwydd.

 

 • Gonestrwydd – Rydym yn ddilys ac yn onest. Rydym yn cymryd ein hymrwymiadau o ddifrif ac yn cymryd atebolrwydd am gyflawni.

 

Mae bod yn aelod allweddol o’n tîm yn hwyl, yn heriol, yn ysbrydoledig, yn ddeniadol ac mae’n bwysig.

 

LLE YDYM NI HEDDIW

 

Mae hwn yn gyfnod heriol i nifer o sefydliadau cymunedol, gwirfoddolwyr a phartneriaid cydnabyddiaeth hefyd – mae’n amser pan mae angen ein model a’n cymorth yn fwy nag erioed. Mae Tempo wedi gweithio gyda: –

 • 40 o raglenni wedi’u comisiynu.
 • 1,500 o elusennau.
 • 15,000+ o bobl yn gwirfoddoli ar hyn o bryd.
 • 1.25 miliwn o Gredydau Amser Tempo wedi’u hennill hyd yma.
 • 750+ o leoliadau busnes yn cynnig cyfleoedd gwobrwyo a chydnabod.
 • Datblygu’r rhwydwaith Credyd Amser cenedlaethol cyntaf yn y byd.

 

Ar draws y DU mae cydnabyddiaeth Credydau Amser Tempo yn cynyddu, ymhlith seneddau, awdurdodau lleol a chorfforaethau. Mae ein hamlygrwydd yn cynyddu drwy’r wasg genedlaethol a chefnogaeth gan seneddwyr allweddol.

 

GWYBODAETH AM Y SWYDD 

Wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru, mae rhaglen Credydau Amser Tempo  Cymru yn adeiladu rhwydweithiau Credyd Amser ar draws y 22 ardal Awdurdod Lleol yng Nghymru. Mae’r rhaglen yn cefnogi pethau gyda chymunedau i gefnogi llwybrau i gynhwysiant a gwirfoddoli. Fel Rheolwr Rhaglen a Phartneriaeth Credyau Amser Tempo Cymru, byddwch yn chwarae rhan ganolog wrth feithrin perthnasoedd a chyfleoedd yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru. Gan weithio gyda thîm deinamig, byddwch yn llywio gweithrediad y rhaglen sy’n cyd-fynd â’n strategaeth sefydliadol. Bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys goruchwylio rheoli perthnasoedd ac adrodd i randdeiliaid allweddol a threfnu’r cynllun lleol. Byddwch yn bwydo i mewn i fentrau arloesi a datblygu sefydliadol.

 

Gan weithio’n draws-sefydliadol byddwch yn gweithio gyda phob rhan o Tempo yn effeithiol i gefnogi darpariaeth leol a bod ymarfer a dysgu yn cael eu dal yn effeithiol.

 

Gan weithio yng nghalonnau cymunedau byddwch yn datblygu ac yn tyfu rhwydweithiau lleol i gael pobl i ymgysylltu â’u cymunedau a chefnogi llwybrau i wirfoddoli. Byddwch yn defnyddio sgiliau a gwybodaeth datblygu cymunedol i gyflwyno hyfforddiant a gwasanaethau cymorth a sefydliadau lleol i alluogi cyflwyno Credydau Amser yn effeithiol. Gan weithio ochr yn ochr â swyddogaeth cymorth canolog Tempo byddwch yn dylunio ac yn rhedeg digwyddiadau a theithiau lleol i sicrhau bod Credydau Amser yn llifo, gan ddarparu cyfleoedd i bobl ennill ac anogaeth iddynt ddefnyddio Credydau Amser. Byddwch yn rheoli cydberthnasau â rhanddeiliaid lleol allweddol i sicrhau bod eich prosiectau’n bodloni targedau cytundebol, gan alluogi’r rhwydwaith i ffynnu.

 

Rydych chi’n rhagweithiol ac yn angerddol am gymunedau ac am greu newid cadarnhaol, parhaol sy’n adeiladu ar sgiliau ac asedau pawb. Rydych chi’n gallu cyfathrebu’n effeithiol am waith Tempo, meithrin perthnasoedd yn gyflym a gweithio ar y cyd ag amrywiaeth o aelodau tîm i gyflawni nod. Rydych chi’n cael eich gyrru gan dargedau, gyda’r gallu i aros ar ben llwyth gwaith amrywiol a heriol.

 

Prif Gyfrifoldebau 

 • Contractau rheoli, staff ac adnoddau 
 • Sicrhau bod pob rhaglen yn cael ei darparu o fewn y gyllideb
 • Rheoli contractau ac adrodd, cynhyrchu adroddiadau argyhoeddiadol sy’n dangos effaith a chyflawniad y DPAs

 

 • Goruchwylio cyflawniad a pherfformiad rhwydweithiau 

o  Cynllunio rhaglen a goruchwylio rheolaeth y rhwydwaith.

o  Mapio grwpiau a gwasanaethau cymunedol a phartneriaid busnes.

o  Cofrestru partneriaid lleol.

o  Gweithgareddau a digwyddiadau sefydlu prosiect.

o  Hyfforddiant a gweithdai ar gyfer partneriaid rhwydwaith a staff partner allweddol

o   Grwpiau cefnogi wyneb yn wyneb.

o Gweithio gyda Rheolwyr Partneriaethau Busnes a thîm Cefnogi Rhwydwaith Partneriaethau Cymunedol i sicrhau bod rhaglenni’n cyrraedd targedau a chanlyniadau.

o Gweithio’n agos gyda’r Uwch Dîm Rheoli i sicrhau bod timau’n cael eu cefnogi’n dda.

o Arwain ar sefydlu rhaglenni newydd yn y rhanbarth gan gynnwys cyd-ddylunio, sefydlu llywodraethu, ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.

o Cynllunio a chyflwyno digwyddiadau codi proffil, siarad mewn cynadleddau a chodi proffil gwaith Tempo.

o  Gweithio’n uniongyrchol gyda chymunedau i ymgysylltu â dinasyddion.

o Datblygu a meithrin rhwydweithiau lleol i wella ymgysylltiad cymunedol.

o Cefnogi llwybrau i wirfoddoli mewn treftadaeth, hyfforddiant a gwasanaethau cymorth.

 

o Cydweithio â swyddogaeth gymorth ganolog Tempo i drefnu digwyddiadau a theithiau lleol.

o Sicrhau llif esmwyth Credydau Amser a chymell defnydd ymhlith cyfranogwyr.

o  Hwyluso hyfforddiant a chefnogaeth i bartneriaid allweddol.

o  Creu cyfleoedd i gydgynhyrchu cyfleoedd gwirfoddoli treftadaeth rhwng sefydliadau ac aelodau o’r gymuned.

o Datblygu rhwydwaith treftadaeth o bartneriaid yng Nghastell-nedd Port Talbot a chydweithio â nhw i gynyddu cyfleoedd ar gyfer cydweithio.

o Gweithio’n agos gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot a chefnogi cyflwyno eu strategaeth dreftadaeth.

 

 • Rheoli ac adrodd ar y berthynas â rhanddeiliaid

o Datblygu a chynnal perthnasoedd cadarnhaol gyda chyllidwyr a rhanddeiliaid allweddol yn y rhanbarth.

o  Goruchwylio adrodd ar raglenni i gyllidwyr.

o Goruchwylio a sicrhau bod data gwerthuso yn cael ei gasglu a’i ddosbarthu yn y rhanbarth gyda’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chymorth Rhwydwaith.

 

 • Datblygu a gweithredu cynlluniau strategol lleol

o Goruchwylio gweithrediad cynlluniau rhanbarthol, gan gynnwys cydlynu blaenoriaethau a dyrannu adnoddau.

o Cefnogi sefydlu prosiectau newydd.

o Cefnogi gweithredu adnoddau, arfer a dulliau safonol.

 

 • Codi proffil a chynaliadwyedd

o Siarad a mynychu digwyddiadau a chyfarfodydd gyda darpar gyllidwyr ac archwilio cyfleoedd twf.

o Goruchwylio’r broses adnewyddu contractau gan gynnwys datblygu cynlluniau cynaliadwyedd neu fodelau cyflawni newydd a llofnodi contract.

 

 • Arloesi, dysgu a datblygu ar draws y sefydliad 
 • Rhannu dysgu ac arferion gorau ar draws y sefydliad.
 • Bwydo i waith arloesi a datblygu.
 • Cefnogi datblygiad systemau a dulliau gan gynnwys safoni.

o   Arwain ar ddarnau penodol o waith datblygu a rhannu dysgu.

o   Cefnogi casglu data gwerthuso o brosiectau allweddol fel sy’n ofynnol gan        Dîm Cefnogi’r Rhwydwaith.

o   Ysgrifennu blogiau a darnau o ddysgu er mwyn rhannu dysgu ac effaith.

 

 

Hefyd.

 • Cyflawni cyfrifoldebau iechyd a diogelwch yn unol â’r ddogfen Cyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch Ymgymryd â dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill sy’n gymesur â’r band, fel sy’n ofynnol yn rhesymol gan Tempo, neu fel cyfle datblygu y cytunwyd arno ar y cyd.
 • Mae Diogelu Plant ac Oedolion Agored i Niwed yn gyfrifoldeb craidd yr holl staff. Disgwylir i staff dynnu sylw eu rheolwr llinell at unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw ynghylch cam-drin neu driniaeth amhriodol o Blentyn neu Berson Ifanc, neu Oedolion Agored i Niwed.

 

SUT I WNEUD CAIS:

Cyflwynwch eich Cofnod Cyrhaeddiad (CV) cyfredol gyda llythyr eglurhaol manwl yn dweud wrthym sut rydych chi’n bodloni ein cymwyseddau a pham rydych chi am weithio i Gredydau Amser Tempo. A wnewch chi hefyd lawrlwytho ac atodi’ch Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth hefyd.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad / Manyleb Person

Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 

Anfonwch eich cais wedi’i gwblhau at recruitment@wearetempo.org gan ddefnyddio teitl y swydd a’ch enw fel y pennawd pwnc erbyn 5pm 17 Gorffennaf 2024 fan bellaf.

 

Cynhelir cyfweliadau rhwng 24 a 31 Gorffennaf 2024.

 

Fel rhan o’n hymrwymiad i Hyderus o ran Anabledd, bydd ymgeiswyr sy’n ystyried eu hunain yn anabl hefyd yn cael y cyfle i fynychu cyfweliad os ydynt yn bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y rôl. Drwy optio i mewn i’r cynllun hwn, rydych yn datgelu bod gennych anabledd at ddiben gwarant y cyfweliad yn unig. Ni fyddwn yn tybio nac yn awgrymu eich bod yn dymuno datgelu neu gofnodi eich anabledd mewn unrhyw ffordd arall – gan gynnwys unrhyw addasiadau rhesymol i chi efallai y bydd eu hangen os ydych yn gyflogedig.

 

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun Rhestr Gwahardd DBS Uwch ar gyfer plant ac oedolion.

 

Credwn yn gryf ym manteision cael gweithlu amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog ceisiadau o bob sector o’r gymuned.