PARTNERIAETH GYMUNEDOL A CHYDLYNYDD RHWYDWAITH CASTELL-NEDD PORT TALBOT

0.5 – 0.6 FTE

CYFLOG £22,000 – £28,000

 

PROSIECT: LLWYBRAU I’R GORFFENNOL: CYNNWYS GWIRFODDOLWYR A CHYSYLLTU CYMUNEDAU YNG NGHASTELL-NEDD PORT TALBOT Â’U TREFTADAETH

 

GWYBODAETH AM TEMPO 

Elusen yw Credydau Amser Tempo sy’n gwasanaethu cymunedau ar draws y DU drwy ymgysylltu, annog a galluogi gwirfoddolwyr. Rydym yn darparu’r glud sy’n clymu partneriaethau gwirfoddol lleol ac atebion cymunedol.

 

Mae Credydau Amser Tempo yn symbylu sefydliadau cymunedol i ysgogi newid cadarnhaol drostynt hwy eu hunain a bod yn fwy gwydn trwy gael mwy o unigolion a grwpiau mwy amrywiol o bobl yn gwirfoddoli. Mae’r model Credydau Amser yn seiliedig ar egwyddor sylfaenol bod amser Gwirfoddolwyr yn werthfawr ac y dylid ei werthfawrogi.

Credydau Amser Tempo yw’r llinyn sy’n cysylltu gwirfoddolwyr, y trydydd sector, gwasanaethau, a busnesau â’i gilydd drwy ein prosiectau a rhwydweithiau Credydau Amser Tempo. Rydym yn gwneud hyn drwy system credyd amser digidol sy’n cydnabod ac yn gwobrwyo gwirfoddolwyr am yr oriau y maent yn eu rhoi. Yna gall gwirfoddolwyr gyfnewid y rhain am weithgareddau a phrofiadau – megis tocynnau sinema, mynediad i atyniadau ymwelwyr neu sesiwn nofio neu mynd i’r gampfa.

 

Mae diwylliant Tempo yn greiddiol i ni ac mae ein tîm staff yn gweithredu yn unol â’n gwerthoedd gweithle, sef: –

 • Cyfraniad gan bawb – Rydym yn annog hunan-gred, parch at ein gilydd, a chydnabyddiaeth.
 • Uchelgais – Mae gennym agwedd o allu gwneud, rydym yn obeithiol, yn wydn ac yn gadarnhaol.
 • Cysylltiad – Mae pobl angerddol, gwaith tîm a chydweithio yn allweddol i’n llwyddiant.

 

 • Creadigrwydd – Rydym yn chwilfrydig ac yn ddyfeisgar; rydym yn annog hwyl a dychymyg i gyflawni hyn.

 

 • Dyfeisgarwch – Rydym yn dysgu gyda’n gilydd, yn rhannu ein harbenigedd, ac yn ymdrechu i sicrhau effeithlonrwydd.

 

 • Gonestrwydd – Rydym yn ddilys ac yn onest. Rydym yn cymryd ein hymrwymiadau o ddifrif ac yn cymryd atebolrwydd am gyflawni.

 

Mae bod yn aelod allweddol o’n tîm yn hwyl, yn heriol, yn ysbrydoledig, yn ddeniadol ac mae’n bwysig.

 

LLE YDYM NI HEDDIW

 

Mae hwn yn gyfnod heriol i lawer o sefydliadau cymunedol, gwirfoddolwyr a phartneriaid cydnabyddiaeth hefyd – mae’n amser pan mae angen ein model a’n cymorth yn fwy nag erioed. Mae Tempo wedi gweithio gyda: –

 • 40 o raglenni wedi’u comisiynu.
 • 1,500 o elusennau.
 • 15,000+ o bobl yn gwirfoddoli ar hyn o bryd.
 • 1.25 miliwn o Gredydau Amser Tempo wedi’u hennill hyd yma.
 • 750+ o leoliadau busnes yn cynnig cyfleoedd gwobrwyo a chydnabod.
 • Datblygu’r rhwydwaith Credyd Amser cenedlaethol cyntaf yn y byd.

 

 

Ar draws y DU mae cydnabyddiaeth Credydau Amser Tempo yn cynyddu, ymhlith seneddau, awdurdodau lleol a chorfforaethau. Mae ein hamlygrwydd yn cynyddu drwy’r wasg genedlaethol a chefnogaeth gan seneddwyr allweddol.

 

GWYBODAETH AM Y SWYDD 

Wedi’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, y llwybrau i’r gorffennol: yn cynnwys gwirfoddolwyr a chysylltu cymunedau Castell-nedd Port Talbot â’u treftadaeth. Mae’r prosiect hwn yn ymwneud â gweithio gyda sefydliadau treftadaeth ar draws Castell-nedd Port Talbot i gynyddu nifer ac amrywiaeth eu gwirfoddolwyr a rhoi ffordd gynaliadwy iddyn nhw recriwtio a chadw gwirfoddolwyr i sicrhau bod sefydliadau treftadaeth yn parhau i ffynnu yn y fwrdeistref. Byddwch yn darparu cefnogaeth weithredol i rwydweithiau Tempo yn ôl yr angen gan weithio’n agos gyda’r Rheolwr Rhaglenni a Phartneriaethau. Mae hyn yn golygu cysylltu’n agos â gwirfoddolwyr, dinasyddion, sefydliadau cymunedol, gwasanaethau a phartneriaid busnes lleol, delio’n effeithlon ac yn gwrtais ag ymholiadau, ceisiadau a materion wrth iddynt godi a brysbennu i aelod arall o’r tîm lle bo’n briodol.

 

Rydych chi’n rhagweithiol ac yn angerddol am gymunedau ac am greu newid cadarnhaol, parhaol sy’n adeiladu ar sgiliau ac asedau pawb. Byddwch yn gyfathrebwr naturiol, yn gallu ysgogi ac ysgogi partneriaid i ymuno â’n rhwydwaith cenedlaethol o sefydliadau sy’n ceisio cael effaith barhaol ar unigolion a chymunedau. Byddwch yn drefnus ac yn gweithio gyda CRM, yn gallu meithrin a rheoli amrywiaeth o berthnasoedd ar draws gwahanol sectorau. Byddwch yn gallu cefnogi sefydliadau sy’n ceisio defnyddio Credydau Amser i sicrhau newid sefydliadol a chymdeithasol.

 

Gan weithio ochr yn ochr â swyddogaeth cymorth canolog Tempo byddwch yn dylunio ac yn cynnal digwyddiadau rhwydwaith a hyfforddiant i sicrhau bod Credydau Amser yn darparu cyfleoedd i bobl eu derbyn i gydnabod eu hamser ac anogaeth iddyn nhw ddefnyddio Credydau Amser. Byddwch yn rheoli perthnasoedd â’n cwsmeriaid, gan sicrhau bod targedau’n cael eu cyrraedd, a bod ein heffaith yn cael ei dangos.

 

Prif Gyfrifoldebau 

 

Darparu cefnogaeth i’r Rheolwr Rhaglenni a Phartneriaethau, gan gynnwys:

 • Datblygiad cymunedol a chefnogaeth mapio fel y bo’n briodol
 • Gweinyddu ac adrodd
 • Casgliad monitro chwarterol – cefnogi adrodd yn ôl yr angen
 • Cynllunio rheoli cyfrifon a gweithgareddau ar gyfer grwpiau a gwasanaethau
 • Rheoli cysylltiadau
 • Cyfryngau cymdeithasol lleol a chylchlythyrau
 • Mynychu cyfarfodydd, digwyddiadau a chynadleddau lleol allweddol
 • Cofrestru Partneriaid Cydnabyddiaeth lleol a chyfleoedd sy’n cefnogi blaenoriaethau’r rhaglen
 • Cyflwyno gweithgareddau a hyfforddiant lleol yn uniongyrchol neu drwy eraill i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r cynllun meithrin gallu a gallu lleol
 • Cefnogi sefydliadau wyneb yn wyneb i roi cyngor ac arweiniad ar ddatblygu cyfleoedd ennill a gwario ar gyfer Credydau Amser
 • Bod yn greadigol yn eich ymagwedd i gefnogi rhwydweithiau mawr o grwpiau ar draws gwahanol ardaloedd daearyddol i wneud y mwyaf o’ch amser a sicrhau effeithlonrwydd
 • Rheoli tîm o wirfoddolwyr lleol ym mhob ardal sy’n darparu cefnogaeth ar lawr gwlad ac yn ychwanegu gallu yn y gymuned leol
 • Gweithio gyda grwpiau/sefydliadau i oresgyn rhwystrau i weithredu Credydau Amser
 • Datrys unrhyw bryderon neu faterion a nodwyd gan bartneriaid cydnabod
 • Cefnogi’r rhwydwaith yn rhagweithiol i ddatblygu a dod yn gynaliadwy trwy ddigwyddiadau lleol, teithiau a chyfarfodydd rhwydweithio
 • Cefnogi arloesi, dysgu a datblygu ar draws y rhwydwaith ac o fewn Tempo
 • Cydlynu gwerthuso
 • Lleoli a darparu adnoddau/asedau priodol
 • Ysgrifennu ac anfon agendâu, cofnodion, ac ati.

 

Hefyd.

 • Cyflawni cyfrifoldebau iechyd a diogelwch yn unol â’r ddogfen Cyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch.
 • Ymgymryd â dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill sy’n gymesur â’r band, fel sy’n ofynnol yn rhesymol gan Tempo, neu fel cyfle datblygu y cytunwyd arno ar y cyd.
 • Mae Diogelu Plant ac Oedolion Agored i Niwed yn gyfrifoldeb craidd yr holl staff. Disgwylir i staff dynnu sylw eu rheolwr llinell at unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw ynghylch cam-drin neu driniaeth amhriodol o Blentyn neu Berson Ifanc, neu Oedolion Agored i Niwed.

 

SUT I WNEUD CAIS:

Cyflwynwch eich Cofnod Cyrhaeddiad (CV) cyfredol gyda llythyr eglurhaol manwl yn dweud wrthym sut rydych chi’n bodloni ein cymwyseddau a pham rydych chi am weithio i Gredydau Amser Tempo. A wnewch chi hefyd lawrlwytho ac atodi’ch Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth hefyd.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad / Manyleb Person

Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 

Anfonwch eich cais wedi’i gwblhau at recruitment@wearetempo.org gan ddefnyddio teitl y swydd a’ch enw fel y pennawd pwnc erbyn 5pm 17 Gorffennaf 2024 fan bellaf.

 

Cynhelir cyfweliadau rhwng 24 a 31 Gorffennaf 2024.

 

Fel rhan o’n hymrwymiad i Hyderus o ran Anabledd, bydd ymgeiswyr sy’n ystyried eu hunain yn anabl hefyd yn cael y cyfle i fynychu cyfweliad os ydynt yn bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y rôl. Drwy optio i mewn i’r cynllun hwn, rydych yn datgelu bod gennych anabledd at ddiben gwarant y cyfweliad yn unig. Ni fyddwn yn tybio nac yn awgrymu eich bod yn dymuno datgelu neu gofnodi eich anabledd mewn unrhyw ffordd arall – gan gynnwys unrhyw addasiadau rhesymol i chi efallai y bydd eu hangen os ydych yn gyflogedig.

 

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun Rhestr Gwahardd DBS Uwch ar gyfer plant ac oedolion.

 

Credwn yn gryf ym manteision cael gweithlu amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog ceisiadau o bob sector o’r gymuned.