Ydych chi erioed wedi bod eisiau bod yn ymddiriedolwr a helpu i redeg elusen ond ddim yn meddwl y gallwch chi ei wneud?

Mae Tempo am ddarparu cyfleoedd i bobl nad oes ganddynt unrhyw brofiad neu brofiad cyfyngedig o reoli Elusennau. Byddwn yn eich meithrin a’ch cefnogi. Byddwn yn darparu ymddiriedolwr “cyfaill” i chi a fydd yn gweithio gyda chi wrth i chi ddatblygu.

Nid oes proffil nodweddiadol ar gyfer Ymddiriedolwr Tempo. Mae gennym ddiddordeb mewn unigolion angerddol o gefndiroedd amrywiol a fydd yn defnyddio eu profiad byw i ehangu safbwyntiau’r Bwrdd.

 

Credydau Amser Tempo

Mae’r gwaith model Credydau Amser yn syml: mae pobl yn ennill Credyd Amser am bob awr maen nhw’n gwirfoddoli. Mae ein system bwrpasol yn cofnodi, yn cydnabod ac yn gwobrwyo’r gwirfoddolwyr, gan annog mwy o wirfoddoli. Mae’r wobr ar ffurf gallu defnyddio Credydau Amser Tempo mewn cannoedd o wahanol gyfleoedd, gan gynnwys atyniadau lleol a chenedlaethol, cyrsiau hyfforddi, defnyddio cyfleusterau hamdden, groser a chyfleoedd tecawê neu gellir eu cynnig i eraill.

Yn Tempo, mae gennym ni waith pwysig iawn i’w wneud. Rydym yn symbylu ysgogi cymunedau i wneud newid cadarnhaol drostynt eu hunain a bod yn fwy gwydn trwy fwy o unigolion a grwpiau mwy amrywiol o bobl yn gwirfoddoli. Ein heffaith yw ein bod yn adeiladu cymunedau hunangynhaliol a grëwyd gan bobl wydn.

 

Beth mae’n ei olygu

Byddwch yn rhan o redeg yr elusen. Fel rhan o Fwrdd Ymddiriedolwyr, byddwch chi’n helpu

 • Gosod gweledigaeth a chyfeiriad yr Elusen trwy ei chynlluniau strategol a busnes.
 • Cymeradwyo a monitro’r cynllun busnes a’r gyllideb flynyddol
 • Sicrhau bod y tîm gweithredol yn rhedeg yr Elusen yn iawn ac yn unol â chyfraith Elusennau.
 • Yn cefnogi’r tîm gweithredol gyda syniadau, cyngor, arbenigedd a phrofiad

Yn gyfrifol am sicrhau bod yr Elusen yn cael ei rheoli yn unol â chyfraith Elusennau ac yn cynnal y safonau rheoli uchaf.

Mae 4 cyfarfod Bwrdd y flwyddyn, am ddwy awr yn gynnar gyda’r hwyr. Mae gennym hefyd ddiwrnod aros i ffwrdd blynyddol i bwyso a mesur materion tymor hwy a mwy strategol (yn Llundain ac ad-delir costau). Gofynnir hefyd i bob Ymddiriedolwr gefnogi llif gwaith penodol fel ‘ffrind beirniadol’, yn ôl eu harbenigedd. Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd ar-lein i leihau ein hôl troed carbon.

 

SUT FYDDWCH CHI’N ELWA?

Mae Ymddiriedolwyr Tempo yn gwneud gwahaniaeth:

 • Maen nhw’n gweithio fel tîm. Maent yn frwdfrydig, yn llawn cymhelliant ac mae ganddynt amrywiaeth o safbwyntiau.
 • Maent yn cefnogi, yn cynhyrchu syniadau ac yn feirniadol adeiladol o’r swyddogion gweithredol.
 • Defnyddiwch eich sgiliau a’ch profiad byw i wneud gwahaniaeth parhaol yn ein gwaith.
 • Byddwch yn teimlo ymdeimlad o falchder o fod wedi creu a chynnal cynnydd mewn gwytnwch cymunedol.

 

SUT MAE GWNEUD CAIS

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma i dderbyn pecyn recriwtio ac yma am y rôl ddisgrifiad.

I wneud cais, e-bostiwch recriwtio@wearetempo.org gyda’ch CV a’ch datganiad ategol yn amlinellu sut rydych chi’n cwrdd â’r hyn rydyn ni’n chwilio amdano erbyn 5pm ar 21ain Tachwedd 2021. Yna byddwn yn llunio rhestr fer ac yn gofyn i bobl gael eu cyfweld. Byddwn yn gwneud hyn mor anffurfiol â phosibl.

Os nad oes gennych unrhyw brofiad neu brofiad cyfyngedig o weithio fel Ymddiriedolwr, peidiwch â digalonni. Rydym yn chwilio am unigolion talentog y gallwn helpu i’w datblygu. Byddem yn croesawu ceisiadau gan grwpiau yn y gymdeithas yn benodol a fydd yn dod â phersbectif gwahanol i ni ac yn gwella gwaith Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Rydym yn hynod awyddus i glywed gan bobl sy’n brofiadol yn y meysydd canlynol:

 • Cyfreithiol
 • Trawsnewid digidol a / neu reoli data
 • Brand a Marchnata
 • Datblygu Busnes a Gwerthiannau

 

Yn ein gwaith rydym yn arallgyfeirio’r gronfa o wirfoddolwyr. I adlewyrchu hyn mae angen i’n Ymddiriedolwyr gael amrywiaeth o safbwyntiau trwy eich profiad byw.

I gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Phrif Swyddog Gweithredol Tempo, Mark Froud, trwy e-bostio MarkFroud@wearetempo.org

Cynhelir cyfweliadau’r wythnos yn dechrau 6ed Rhagfyr 2021.