YN EICH HELPU CHI I DYFU AC EHANGU EICH CYRHAEDDIAD

Mae Credydau Amser Tempo yn darparu ffordd fforddiadwy o gynyddu capasiti a thyfu, gan eich helpu i gyflawni mwy a chyflawni eich nodau gyda gwirfoddolwyr dibynadwy a gweithgar.

MWYHAU CYFRANOGIAD AC YMGYSYLLTU Â'R GYMUNED

Ymgysylltu â chynulleidfaoedd targed allweddol i gyflawni nodau penodol fel: lleihau unigrwydd, cynyddu cyfranogiad grwpiau oedolion sy’n agored i niwed neu ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau. Galluogi’r bobl hyn i uwchsgilio mewn amryw o feysydd.

Drive Engegemnent in Services

Joining the Tempo Time Credit network will help you engage with key target audiences to meet specific goals. Reducing loneliness in the community or increasing participation of vulnerable adult groups. 

DENU A CHADW GWIRFODDOLWYR

> Recriwtio gwirfoddolwyr mwy amrywiol a denu setiau sgiliau dymunol.

> Defnyddio Credydau Amser Tempo i helpu’ch sefydliad i recriwtio rolau arbenigwyr.

> Denu pobl weithgar ac ymroddedig sydd eisiau rhoi eu hamser i wneud gwahaniaeth.

> Cadw a gwobrwyo eich gwirfoddolwyr gan ddefnyddio ein Credydau Amser Tempo. Mae’r rhain yn eich galluogi i gydnabod y cyfraniadau amhrisiadwy y maent yn eu gwneud i’ch sefydliad.

“MAEN NHW’N DECLYN GWYCH I DDOD Â’N GWIRFODDOLWYR AT EI GILYDD OHERWYDD EU BOD YN WEDI’U LLEDAENU DROS Y LLE. GALL EIN GWIRFODDOLWYR EU DEFNYDDIO I FWYNHAU AMSER CYMDEITHASOL GYDA’N GILYDD.”

Ian Leadbeater, Cydlynydd Gwirfoddolwyr yn n|Compass

CHWE MANTAIS O DDOD YN ELUSEN CREDYDAU AMSER TEMPO A SEFYDLIAD GWIRFODDOL

CYSYLLTU Â NI

Cysylltwch â ni ac fe fydd aelod o’n tîm yn gadael i chi wybod am y camau nesaf o sut mae cymryd rhan!