Mae partner gyda ni yn gwneud synnwyr busnes

P’un a ydych am gynyddu gwerthiant a thyfu eich busnes neu roi yn ôl i’ch cymuned leol trwy wella eich cyfrifoldebau cymdeithasol corfforaethol, mae partneru â ni yn gwneud synnwyr busnes perffaith.

Gallwn eich cefnogi trwy gynyddu nifer yr ymwelwyr â’ch busnes ar adegau sy’n cyd-fynd â’ch strategaeth gwerthu a marchnata heb effeithio ar eich sylfaen cwsmeriaid presennol.

Dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei wneud a sut y gallwn fod yn ychwanegiad ymarferol a rhad ac am ddim i strategaeth werthu eich busnes.

Dim ffioedd, dim cytundebau, dim coastu cudd

Gweithiwn gyda phob ‘Partner Cydnabod’ i ddylunio pecyn pwrpasol yn seiliedig ar eu hanghenion a faint y gallant ei gynnig. Nid oes unrhyw ffioedd, tanysgrifiadau na chostau cudd. Mae croeso i unrhyw sefydliad a busnes gymryd rhan a rhoi dim ond yr hyn sydd modd iddyn nhw – boed hynny’n ychydig o docynnau sinema sbâr neu daleb caffi coffi.

Lawrlwythwch ein llfryn partneriaid cydnabod

Mae ein llyfryn yn cynnig trosolwg o sut mae Credydau Amser Tempo yn gweithio a sut mae amrywiaeth o fusnesau a lleoliadau wedi defnyddio ein llwyfan i gefnogi eu gwerthiant ac ymgysylltiad cymunedol.

sut y gallwn gefnogi amcanion csr ac ymgysylltu â'r gymuned

Ymgysylltu â chynulleidfaoedd targed allweddol

Rydym yn cynnig partneriaethau sy’n unigryw, ac wedi’u cynllunio gan eich busnes i gefnogi eich amcanion, heriau neu anghenion.

Gall ein Credydau Amser Tempo: 

  • Eich helpu i ymgysylltu â chynulleidfaoedd targed allweddol i gyflawni nodau penodol, boed hynny’n chwalu rhwystrau gydag elitiaeth, hiliaeth, rhywiaeth neu ragfarn ar sail oedran neu i apelio at gynulleidfa iau neu gymuned heb gynrychiolaeth ddigonol.
  • Rhowch gyfle i’ch busnes roi yn ôl i’r bobl yn eich cymuned sy’n rhoi o’u hamser yn anhunanol i gefnogi sefydliadau sydd eu hangen fwyaf.

73%

Gall 73% o wirfoddolwyr yn ein Hadroddiad Effaith diweddar fforddio gwneud mwy o bethau

83%

Mae 83% yn dweud bod eu hiechyd meddwl wedi gwella

Hyrwyddo cyfranogiad cymunedol

Mae cefnogaeth eich cymuned leol yn allweddol i lwyddiant eich busnes.

Gall ein Credydau Amser Tempo:

  • Annog mwy o ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth trwy greu cyfleoedd newydd i gymryd rhan yn y broses o ddylunio’r hyn a gynigir gan eich busnes. Er enghraifft, gall person ymuno â fforwm defnyddwyr, neu ddod yn llysgennad ar gyfer eich lleoliad.
  • Rhoi llwyfan i chi recriwtio mwy o wirfoddolwyr amrywiol a denu setiau sgiliau dymunol.
  • Cadwch eich gwirfoddolwyr presennol trwy eu gwobrwyo am eu hymrwymiad.

93%

Mae 93% o’n gwirfoddolwyr yn teimlo’n fwy abl i gyfrannu at y gymuned a phobl eraill

91%

Mae 91% yn gwybod mwy am wasanaethau a chymorth yn y gymuned sydd ar gael iddyn nhw

Sut mae credydau amser tempo yn gweithio

TTC Recognition Partners Diagram Step 1

Mae unigolion yn ennill Credydau Amser Tempo pan fyddan nhw’n gwirfoddoli gydag elusen neu raglen gymunedol sy’n rhan o rwydwaith Tempo.

Defnyddia gwirfoddolwyr eu credydau ar gyfer ystod eang o weithgareddau, cynhyrchion, a gwasanaethau, fel addysg, iechyd a ffitrwydd, neu hyd yn oed siopa bwyd.

Darperir gweithgareddau, cynhyrchion a gwasanaethau gan bartneriaid busnes sy’n gysylltiedig â Tempo.

Adeiladu gwytnwch a thwf ar y cyd i’r economi a’r gymuned leol.

Hen goleg y llynges brenhinol

Yr Hen Goleg Llynges Frenhinol yw canolbwynt Safle Treftadaeth Morwrol Greenwich a bu gynt yn gartref i Balas Brenhinol ac Ysbyty Brenhinol. Wedi’u dylunio gan Syr Christopher Wren, mae ei muriau’n cynnwys cyfoeth o eiliadau hanesyddol o fan geni Harri VIII i orffwysfan yr Arglwydd Nelson.

Mae’r Coleg yn derbyn Credydau Amser ar gyfer taith o amgylch eu lleoliad fel un o’n Partneriaid Cydnabyddiaeth gwerthfawr ac wedi derbyn dros 150 a brynwyd eisoes eleni. Maent hefyd yn defnyddio Credydau Amser i wobrwyo a chydnabod eu gwirfoddolwyr gwerthfawr.

Peidiwch â chymryd ein gar yn unig


Bûm yn siarad â detholiad o fusnesau sy’n rhan o’n rhwydwaith Partneriaid Cydnabod ynghylch sut y maent yn credu bod Credydau Amser Tempo wedi bod o fudd iddyn nhw.

 

Gyda Chredydau Amser Tempo, rydym yn cael pobl newydd i mewn i’r adeilad na fyddent o reidrwydd yn dod. Yna gall ein timau ffocysu ar drosi a chadw aelodau newydd y gallem fod wedi’u colli i gampfeydd cystadleuol.

PARTNER CYDNABOD TEMPO
ACTIVE NATION

Mae pobl yn defnyddio ein lleoliad am ddim, ond maen nhw’n ei werthfawrogi’n fwy. Os oes gennych chi gynnig da, byddan nhw’n mynd i ffwrdd ac yn lledaenu’r gair. Yn amlach na pheidio byddant yn dychwelyd fel ymwelwyr sy’n talu, gwario yn y siop anrhegion neu gaffeteria a dod â theulu a ffrindiau gyda nhw.

PARTNER CYDNABOD TEMPO
SŴ PLANTASIA

Darllen ein blogiau

How can a business give back to the community?

Whether you’re a small business or a multi-national corporation your local community is integral to what you do.  Employees, local…

Christmas Days Out with your Tempo Time Credits

It’s the most wonderful time of the year and what better way to celebrate than with family and friends on…

How to grow your business with Tempo Time Credits

Every business has a growth strategy that changes as the business develops from a start-up to an established company. These…

Contact Us

Want to learn more about becoming a commissioner? Get in touch here.