Mae partner gyda ni yn gwneud synnwyr busnes

P’un a ydych am gynyddu gwerthiant a thyfu eich busnes neu roi yn ôl i’ch cymuned leol trwy wella eich cyfrifoldebau cymdeithasol corfforaethol, mae partneru â ni yn gwneud synnwyr busnes perffaith.

Gallwn eich cefnogi trwy gynyddu nifer yr ymwelwyr â’ch busnes ar adegau sy’n cyd-fynd â’ch strategaeth gwerthu a marchnata heb effeithio ar eich sylfaen cwsmeriaid presennol.

Dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei wneud a sut y gallwn fod yn ychwanegiad ymarferol a rhad ac am ddim i strategaeth werthu eich busnes.

Dim ffioedd, dim cytundebau, dim coastu cudd

Gweithiwn gyda phob ‘Partner Cydnabod’ i ddylunio pecyn pwrpasol yn seiliedig ar eu hanghenion a faint y gallant ei gynnig. Nid oes unrhyw ffioedd, tanysgrifiadau na chostau cudd. Mae croeso i unrhyw sefydliad a busnes gymryd rhan a rhoi dim ond yr hyn sydd modd iddyn nhw – boed hynny’n ychydig o docynnau sinema sbâr neu daleb caffi coffi.

Lawrlwythwch ein llfryn partneriaid cydnabod

Mae ein llyfryn yn cynnig trosolwg o sut mae Credydau Amser Tempo yn gweithio a sut mae amrywiaeth o fusnesau a lleoliadau wedi defnyddio ein llwyfan i gefnogi eu gwerthiant ac ymgysylltiad cymunedol.

sut y gallwn gefnogi amcanion csr ac ymgysylltu â'r gymuned

Ymgysylltu â chynulleidfaoedd targed allweddol

Rydym yn cynnig partneriaethau sy’n unigryw, ac wedi’u cynllunio gan eich busnes i gefnogi eich amcanion, heriau neu anghenion.

Gall ein Credydau Amser Tempo: 

  • Eich helpu i ymgysylltu â chynulleidfaoedd targed allweddol i gyflawni nodau penodol, boed hynny’n chwalu rhwystrau gydag elitiaeth, hiliaeth, rhywiaeth neu ragfarn ar sail oedran neu i apelio at gynulleidfa iau neu gymuned heb gynrychiolaeth ddigonol.
  • Rhowch gyfle i’ch busnes roi yn ôl i’r bobl yn eich cymuned sy’n rhoi o’u hamser yn anhunanol i gefnogi sefydliadau sydd eu hangen fwyaf.

73%

Gall 73% o wirfoddolwyr yn ein Hadroddiad Effaith diweddar fforddio gwneud mwy o bethau

83%

Mae 83% yn dweud bod eu hiechyd meddwl wedi gwella

Hyrwyddo cyfranogiad cymunedol

Mae cefnogaeth eich cymuned leol yn allweddol i lwyddiant eich busnes.

Gall ein Credydau Amser Tempo:

  • Annog mwy o ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth trwy greu cyfleoedd newydd i gymryd rhan yn y broses o ddylunio’r hyn a gynigir gan eich busnes. Er enghraifft, gall person ymuno â fforwm defnyddwyr, neu ddod yn llysgennad ar gyfer eich lleoliad.
  • Rhoi llwyfan i chi recriwtio mwy o wirfoddolwyr amrywiol a denu setiau sgiliau dymunol.
  • Cadwch eich gwirfoddolwyr presennol trwy eu gwobrwyo am eu hymrwymiad.

93%

Mae 93% o’n gwirfoddolwyr yn teimlo’n fwy abl i gyfrannu at y gymuned a phobl eraill

91%

Mae 91% yn gwybod mwy am wasanaethau a chymorth yn y gymuned sydd ar gael iddyn nhw

Sut mae credydau amser tempo yn gweithio

TTC Recognition Partners Diagram Step 1

Mae unigolion yn ennill Credydau Amser Tempo pan fyddan nhw’n gwirfoddoli gydag elusen neu raglen gymunedol sy’n rhan o rwydwaith Tempo.

Defnyddia gwirfoddolwyr eu credydau ar gyfer ystod eang o weithgareddau, cynhyrchion, a gwasanaethau, fel addysg, iechyd a ffitrwydd, neu hyd yn oed siopa bwyd.

Darperir gweithgareddau, cynhyrchion a gwasanaethau gan bartneriaid busnes sy’n gysylltiedig â Tempo.

Adeiladu gwytnwch a thwf ar y cyd i’r economi a’r gymuned leol.

Hen goleg y llynges brenhinol

Yr Hen Goleg Llynges Frenhinol yw canolbwynt Safle Treftadaeth Morwrol Greenwich a bu gynt yn gartref i Balas Brenhinol ac Ysbyty Brenhinol. Wedi’u dylunio gan Syr Christopher Wren, mae ei muriau’n cynnwys cyfoeth o eiliadau hanesyddol o fan geni Harri VIII i orffwysfan yr Arglwydd Nelson.

Mae’r Coleg yn derbyn Credydau Amser ar gyfer taith o amgylch eu lleoliad fel un o’n Partneriaid Cydnabyddiaeth gwerthfawr ac wedi derbyn dros 150 a brynwyd eisoes eleni. Maent hefyd yn defnyddio Credydau Amser i wobrwyo a chydnabod eu gwirfoddolwyr gwerthfawr.

Peidiwch â chymryd ein gar yn unig


Bûm yn siarad â detholiad o fusnesau sy’n rhan o’n rhwydwaith Partneriaid Cydnabod ynghylch sut y maent yn credu bod Credydau Amser Tempo wedi bod o fudd iddyn nhw.

 

Gyda Chredydau Amser Tempo, rydym yn cael pobl newydd i mewn i’r adeilad na fyddent o reidrwydd yn dod. Yna gall ein timau ffocysu ar drosi a chadw aelodau newydd y gallem fod wedi’u colli i gampfeydd cystadleuol.

PARTNER CYDNABOD TEMPO
ACTIVE NATION

Mae pobl yn defnyddio ein lleoliad am ddim, ond maen nhw’n ei werthfawrogi’n fwy. Os oes gennych chi gynnig da, byddan nhw’n mynd i ffwrdd ac yn lledaenu’r gair. Yn amlach na pheidio byddant yn dychwelyd fel ymwelwyr sy’n talu, gwario yn y siop anrhegion neu gaffeteria a dod â theulu a ffrindiau gyda nhw.

PARTNER CYDNABOD TEMPO
SŴ PLANTASIA

Darllen ein blogiau

The impact of gifting

Pembrokeshire Care, Share and Give is a charity set up in Pembrokeshire in 2011 by Amanda Absalom-Lowe. It helps people,…

What are the benefits of volunteering?

People volunteer for various reasons, to give back to the community, to support a local cause, or to meet new…

Days out with your Tempo Time Credits

Why does January always feel like it’s dragged on for more than a month?  Thankfully the nights are getting a…

Contact Us

Want to learn more about becoming a commissioner? Get in touch here.