DOD YN BARTNER CYDNABYDDIAETH

Gweithiwch gyda Chredydau Amser Tempo i ysgogi nifer yr ymwelwyr, cynyddu eich cyfrifoldebau cymdeithasol corfforaethol a rhoi yn ôl i’r bobl yn eich cymuned sy’n rhoi o’u hamser yn anhunanol i gefnogi sefydliadau sydd eu hangen fwyaf. Mae ein rhwydwaith presennol o bartneriaid yn gweld eu heffaith gyda gwariant cynyddol yn eu lleoliadau, mae dros draean o wirfoddolwyr yn mynd â ffrind gyda nhw ac mae hanner y gwirfoddolwyr yn dychwelyd ar ôl eu hymweliad cyntaf!

Dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei wneud a sut y gallwn fod yn ychwanegiad ymarferol rhad ac am ddim i’ch busnes.

BETH YW PARTNER CYDNABYDDIAETH?

Mae gennym rwydwaith o fusnesau Partneriaid Cydnabyddiaeth sy’n derbyn Credydau Amser Tempo a enillwyd gan ein gwirfoddolwyr.

Rydym yn gweithio gyda phob un o’r busnesau hyn i ddylunio pecyn pwrpasol yn seiliedig ar eu hanghenion a faint y gallant ei gynnig. Nid oes unrhyw ffioedd, tanysgrifiadau na chostau cudd. Mae croeso i unrhyw sefydliad a busnes gymryd rhan a rhoi dim ond yr hyn a allant – boed hynny ychydig o docynnau sinema sbâr neu daleb coffi mewn caffi.

Heddiw, mae dros 750+ o Bartneriaid Cydnabyddiaeth yn y rhwydwaith Tempo, gyda 68,000+ o bobl wedi ennill Credydau Amser Tempo a mwy nag 1 miliwn o Gredydau Amser Tempo wedi’u hennill ar draws y Deyrnas Unedig.

PAM DOD YN BARTNER CYDNABYDDIAETH?

Gall Credydau Amser Tempo eich helpu i ymgysylltu â chynulleidfaoedd targed allweddol i gyflawni nodau penodol megis:

> Chwalu rhwystrau gydag elitiaeth, hiliaeth, rhywiaeth neu ragfarn ar sail oedran

> Apelio at gynulleidfa iau neu gymuned heb gynrychiolaeth ddigonol

> Gyrrwch nifer yr ymwelwyr

> Cynyddu eich cyfrifoldebau cymdeithasol corfforaethol

> Rhowch yn ôl i’r bobl yn eich cymuned sy’n rhoi o’u hamser yn anhunanol i gefnogi sefydliadau sydd eu hangen fwyaf.

> Annog mwy o ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau trwy greu cyfleoedd newydd i gymryd rhan mewn dylunio gwasanaethau a chydgynhyrchu.

"MAE DERBYN CREDYDAU AMSER TEMPO YN TOWER BRIDGE YN FFORDD FFANTASTIG O GEFNOGI GWIRFODDOLWYR YN NINAS LLUNDAIN A THU HWNT. RYDYM BOB AMSER YN AWYDDUS I GROESAWU YMWELWYR NEWYDD I TOWER BRIDGE, AC FELLY MAENT OLL YN GALLU MWYNHAU’R SYDD GANDDO I’W GYNNIG."

Tower Bridge Experience

CHWE MANTAIS O DDOD YN BARTNER CYDNABYDDIAETH CREDYDAU AMSER TEMPO

CYSYLLTU Â NI

 Eisiau dysgu mwy am ddod yn Bartner Cydnabyddiaeth? Cysylltwch yma.